söndag 8 mars 2015

Det utvidgade kollegiet och ett virtuellt personalrum

I skolans värld har begreppet kollegialt lärande blivit en framgångsfaktor. Detta kollegiala lärandet kan ske mer eller mindre strukturerat och medvetet. I sin mest renodlade och systematiska form sker det kanske i form av learning study, lesson study, eller aktionsforskning. Jag tycker att det är fantastiskt bra att vi som är verksamma i skolan tar kontrollen över vår egen verksamhet och mer systematiskt, tillsammans med andra, reflekterar, utvärderar och vidareutvecklar vår egen praktik.

I och med teknikutvecklingen samt att var och varannan har tillgång till digital teknik och internet skulle jag säga att vi har en annan form av kollegialt lärande som vinner allt större mark. Med de sociala mediernas användning och möjlighet att nå en betydligt större grupp än de i den egna verksamheten, kan vi troligen vänta oss en annan typ av kollegialt lärande. Redan nu är det en verklighet för många. Fler och fler går med i olika pedagogiska facebookgrupper, fler pedagogiska bloggar och bloggar av och för pedagoger ökar och möjligheten att sprida goda exempel, få hjälp att vidareutveckla en tanke eller idé och diskutera med likasinnade är i stort sätt obegränsad. Många är vi som ser möjligheterna till den "nya" skolan som är bättre anpassad till samhällets krav och människans inneboende kraft om förutsättningarna ges.

Jag tycker att det här är en positiv utveckling och jag tror att det är viktigt att vi som är verksamma i skolans värld gör våra röster hörda och tar plats i debatten om svensk skola. Vi behöver ge en nyanserad bild av den så ofta svartmålade verksamheten och institutionen skolan är för många. Självklart är det oroande att läsförmågan och läsförståelsen sjunker i olika internationella undersökningar. Visst måste vi ta de rapporter och analyser om sjunkande kvalité och resultat på allvar men mycket är bra och en hel del av de reformer skolan genomgått har ju haft som syfte att träna elever i att kritiskt granska och ifrågasätta vad, varför och hur vi gör. Vi vet att mycket kan bli bättre men också att det varje dag sker underverk i möten och lärandesituationer. Genom att vara aktiv på sociala medier, sprida goda exempel men kanske även ifrågasätta och kritiskt granska inlägg och tankar, ge varandra two stars and a whish, visa på eventuella tankar som kan behöva vidareutvecklas, börja koppla på forskning och beprövad erfarenhet skulle vi kunna ta ett steg längre i det enorma inspirationsflödet som redan finns här. Kanske skulle det vara något som kan intressera våra främsta skolforskare, nämligen att se hur digitaliseringen även gynnar de utvidgade kollegiet och det virtuella personalrummet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar